Privaatsuspoliitika

ZÄP on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt koostas ZÄP käesoleva privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad ZÄPi kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. ZÄPi tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida ZÄP kogub ja töötleb kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või kliendiga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumise viis) esitamisel ZÄP veebisaidil või mujal (näit. kauplused);
  • veebisaidi kasutamisel kliendi konto infost või küpsiste (cookies) kaudu
  • ostu või tellimuse sooritamisel ZÄP veebipoes või veebipoes kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (ZÄP võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid);

Muude andmete kogumine

ZÄP kogub ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

ZÄP võib koguda ka andmeid kliendi tegevuste kohta veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et ZÄP saaks klientidele edastada kasulikumat teavet ning et ZÄP saaks info, millised veebisaidi toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

 

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saab ZÄP teavitada kliente veebilehel olevate toodete uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. 

ZÄP kasutab kogutud isikuandmeid ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. 

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient ZÄPile nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Klient võib alati oma nõusoleku tagasi võtta ZÄPi kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib ZÄP avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab ZÄPile teenuseid ning on lepinguga kohustatud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks võib olla näiteks ZÄPi partner, kelle ülesandeks on e-poes müüdavate kaupade transport. 

Kliendi isikuandmeid säilitab ZÄP kuni lepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida ZÄP on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab ZÄP õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. 

 

Isikuandmete kaitse

ZÄP rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). ZÄPil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul. 

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleb ZÄP püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena. 

 

Turvalisus

Kõik ZÄP veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmeside kanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

ZÄPi veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel on klint käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. ZÄP jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kliente, kuid annab oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja kliendile kättesaadavana ZÄPi kodulehel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on CleanHand OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega saab võtta ühendust aadressil info@zapeesti.ee.

Kliendil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni poole.